РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 4881/2017, III състав Делба Решение от 6.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2018
Гражданско дело № 567/2018
В законна сила на 1.1.2019г.
Гражданско дело No 426/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
Гражданско дело No 1469/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 10.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
Гражданско дело No 1722/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.11.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
Гражданско дело No 2171/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
Гражданско дело No 3155/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
Гражданско дело No 3158/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
Гражданско дело No 3311/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.
Гражданско дело No 975/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.7.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.
Гражданско дело No 2547/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.
Гражданско дело No 3732/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.
Гражданско дело No 2947/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.11.2018г.
В законна сила на 5.1.2019г.
Гражданско дело No 1518/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Решение от 2.1.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото от 8.5.2018
Гражданско дело № 97/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 7.1.2019
Гражданско дело № 2619/2018
В законна сила на 7.1.2019г.
Гражданско дело No 3704/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 9.1.2019г.
В законна сила на 9.1.2019г.
Гражданско дело No 3152/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.1.2019г.
В законна сила на 10.1.2019г.
Гражданско дело No 3202/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.12.2018г.
В законна сила на 10.1.2019г.
Гражданско дело No 4009/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 27.12.2018г.
В законна сила на 10.1.2019г.
Гражданско дело No 292/2017, VIII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 18.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 2.4.2018
Гражданско дело № 379/2017

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 11.1.2019
Гражданско дело № 2701/2018
В законна сила на 11.1.2019г.
Гражданско дело No 3121/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.12.2018г.
В законна сила на 11.1.2019г.
Гражданско дело No 4287/2018, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Определение от 15.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.11.2018
Гражданско дело № 609/2018
В законна сила на 11.1.2019г.
Гражданско дело No 4495/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 13.12.2018г.
В законна сила на 11.1.2019г.
Гражданско дело No 4533/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 14.12.2018г.
В законна сила на 11.1.2019г.
Гражданско дело No 1044/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 29.11.2018г.
В законна сила на 12.1.2019г.
Гражданско дело No 1822/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 21.12.2018г.
В законна сила на 12.1.2019г.
Гражданско дело No 1897/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.1.2019г.
В законна сила на 12.1.2019г.
Гражданско дело No 3316/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 14.1.2019г.
В законна сила на 14.1.2019г.
Гражданско дело No 1630/2017, VIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 17.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 27.3.2018
Гражданско дело № 77/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 15.1.2019
Гражданско дело № 2833/2018
В законна сила на 15.1.2019г.
Гражданско дело No 3175/2018, I състав Искове по КЗ Решение от 18.12.2018г.
В законна сила на 15.1.2019г.
Гражданско дело No 3520/2018, II състав Искове по КЗ Решение от 13.12.2018г.
В законна сила на 15.1.2019г.
Гражданско дело No 4900/2018, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 8.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
Гражданско дело No 5168/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 10.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
Гражданско дело No 5635/2017, IX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 14.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 2.7.2018
Гражданско дело № 298/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 17.1.2019
Гражданско дело № 3477/2018
В законна сила на 17.1.2019г.
Гражданско дело No 1336/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.
Гражданско дело No 1753/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.1.2019
Гражданско дело № 628/2018
В законна сила на 17.1.2019г.
Гражданско дело No 2429/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.
Гражданско дело No 3176/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.
Гражданско дело No 3782/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 19.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.
Гражданско дело No 4347/2017, VI състав Делба Решение от 21.12.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 2103/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 14.12.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 2512/2018, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 26.11.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 2934/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.12.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 3006/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 3178/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 3310/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 4546/2018, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 28.12.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.
Гражданско дело No 788/2018, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 9.5.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 1117/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.12.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 1912/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.12.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 2178/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 2196/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.12.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 2199/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.12.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 3111/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 3218/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.11.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 3873/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 30.11.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 4245/2018, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 11.1.2019г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 4676/2018, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Определение от 21.12.2018г.
В законна сила на 19.1.2019г.
Гражданско дело No 5148/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
Гражданско дело No 399/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.12.2018г.
В законна сила на 23.1.2019г.
Гражданско дело No 5361/2018, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
Гражданско дело No 4839/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 9.1.2019г.
В законна сила на 24.1.2019г.
Гражданско дело No 1875/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 1.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.1.2019
Гражданско дело № 616/2018
В законна сила на 25.1.2019г.
Гражданско дело No 3157/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.12.2018г.
В законна сила на 25.1.2019г.
Гражданско дело No 4145/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 15.1.2019г.
В законна сила на 26.1.2019г.
Гражданско дело No 3086/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 1.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2019
Гражданско дело № 643/2018
В законна сила на 28.1.2019г.
Гражданско дело No 968/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 6.12.2018г.
В законна сила на 29.1.2019г.
Гражданско дело No 3564/2018, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 4.1.2019г.
В законна сила на 29.1.2019г.
Гражданско дело No 3797/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.1.2019г.
В законна сила на 29.1.2019г.
Гражданско дело No 4528/2017, VI състав Делба Решение от 9.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.
Гражданско дело No 4309/2018, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Определение от 17.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.
Гражданско дело No 5148/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.