РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 5629/2017, II състав Делба Решение от 25.1.2019г.
Гражданско дело No 5610/2015, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Решение от 1.2.2019г.
Гражданско дело No 944/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.2.2019г.
Гражданско дело No 4734/2018, VIII състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 4.2.2019г.
Гражданско дело No 4736/2018, VIII състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 4.2.2019г.
Гражданско дело No 5093/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 4.2.2019г.
В законна сила на 4.2.2019г.
Гражданско дело No 5306/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 4.2.2019г.
В законна сила на 27.2.2019г.
Гражданско дело No 3140/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
Гражданско дело No 3872/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 5.2.2019г.
Гражданско дело No 4086/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.2.2019г.
Гражданско дело No 4648/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4522/2018, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 6.2.2019г.
Гражданско дело No 5240/2018, VIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 7.2.2019г.
В законна сила на 15.2.2019г.
Гражданско дело No 5333/2018, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Определение от 7.2.2019г.
Гражданско дело No 2679/2018, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 8.2.2019г.
Гражданско дело No 4440/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 8.2.2019г.
В законна сила на 20.2.2019г.
Гражданско дело No 4598/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 8.2.2019г.
Гражданско дело No 4795/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 8.2.2019г.
Гражданско дело No 556/2018, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 11.2.2019г.
Гражданско дело No 1167/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.2.2019г.
Гражданско дело No 1447/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.2.2019г.
Гражданско дело No 2021/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.2.2019г.
Гражданско дело No 2427/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.2.2019г.
Гражданско дело No 2871/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.2.2019г.
Гражданско дело No 2894/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.2.2019г.
Гражданско дело No 4594/2016, III състав Делба Решение от 12.2.2019г.
Гражданско дело No 1835/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.2.2019г.
Гражданско дело No 1891/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.2.2019г.
Гражданско дело No 4038/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.2.2019г.
Гражданско дело No 4596/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 12.2.2019г.
Гражданско дело No 4916/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.2.2019г.
В законна сила на 12.2.2019г.
Гражданско дело No 5134/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 12.2.2019г.
Гражданско дело No 5360/2018, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 12.2.2019г.
В законна сила на 12.2.2019г.
Гражданско дело No 809/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
Гражданско дело No 2108/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4085/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4238/2018, III състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4319/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4437/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4512/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
Гражданско дело No 4803/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 13.2.2019г.
В законна сила на 21.2.2019г.
Гражданско дело No 4933/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.2.2019г.
В законна сила на 22.2.2019г.
Гражданско дело No 5201/2018, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.
Гражданско дело No 5280/2018, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 13.2.2019г.
Гражданско дело No 1420/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.2.2019г.
Гражданско дело No 1516/2018, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 14.2.2019г.
Гражданско дело No 1856/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.2.2019г.
Гражданско дело No 2536/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.2.2019г.
Гражданско дело No 4146/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 14.2.2019г.
В законна сила на 14.2.2019г.
Гражданско дело No 4677/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.2.2019г.
Гражданско дело No 4749/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.2.2019г.
Гражданско дело No 394/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 14.2.2019г.
Гражданско дело No 4425/2018, IV състав Искове по КЗ Решение от 15.2.2019г.
Гражданско дело No 4635/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.2.2019г.
Гражданско дело No 1801/2018, VII състав Искове по КЗ Решение от 18.2.2019г.
Гражданско дело No 2290/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.2.2019г.
Гражданско дело No 3196/2018, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 18.2.2019г.
Гражданско дело No 3211/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 18.2.2019г.
Гражданско дело No 4380/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.2.2019г.
Гражданско дело No 4599/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 18.2.2019г.
Гражданско дело No 5132/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 18.2.2019г.
Гражданско дело No 132/2019, VII състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Разпореждане от 18.2.2019г.
Гражданско дело No 194/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 18.2.2019г.
Гражданско дело No 3243/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.
Гражданско дело No 3433/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.
Гражданско дело No 4456/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.
Гражданско дело No 4458/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.
Гражданско дело No 4685/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.
Гражданско дело No 33/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 19.2.2019г.
Гражданско дело No 172/2019, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 19.2.2019г.
Гражданско дело No 4799/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 20.2.2019г.
Гражданско дело No 2711/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.2.2019г.
Гражданско дело No 3689/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 22.2.2019г.
Гражданско дело No 4675/2018, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 22.2.2019г.
Гражданско дело No 4881/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 22.2.2019г.
Гражданско дело No 5145/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 22.2.2019г.
Гражданско дело No 5276/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.2.2019г.
Гражданско дело No 435/2019, VIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Разпореждане от 22.2.2019г.
Гражданско дело No 1927/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.2.2019г.
Гражданско дело No 4650/2018, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 25.2.2019г.
Гражданско дело No 4926/2018, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 25.2.2019г.
Гражданско дело No 726/2019, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 25.2.2019г.
Гражданско дело No 3057/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.2.2019г.
Гражданско дело No 4223/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 26.2.2019г.
Гражданско дело No 4232/2018, VIII състав Искове за недействителност на правни сделки Решение от 26.2.2019г.
Гражданско дело No 4511/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.2.2019г.
Гражданско дело No 4679/2018, II състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 26.2.2019г.
Гражданско дело No 5040/2018, III състав Искове по КЗ Решение от 26.2.2019г.
Гражданско дело No 5105/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.2.2019г.
Гражданско дело No 427/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 26.2.2019г.
В законна сила на 26.2.2019г.
Гражданско дело No 3289/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.2.2019г.
Гражданско дело No 3977/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.2.2019г.
Гражданско дело No 4499/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.2.2019г.
Гражданско дело No 4637/2018, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 27.2.2019г.
В законна сила на 27.2.2019г.
Гражданско дело No 4667/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.2.2019г.
Гражданско дело No 2832/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.2.2019г.
Гражданско дело No 3160/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.2.2019г.
Гражданско дело No 3961/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 28.2.2019г.
Гражданско дело No 4010/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.2.2019г.
Гражданско дело No 92/2019, VII състав Делба Разпореждане от 28.2.2019г.