РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 2977/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.1.2019
Гражданско дело № 678/2018
В законна сила на 1.3.2019г.
Гражданско дело No 4085/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 1.3.2019г.
Гражданско дело No 4596/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 12.2.2019г.
В законна сила на 1.3.2019г.
Гражданско дело No 476/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 1.3.2019г.
В законна сила на 1.3.2019г.
Гражданско дело No 1856/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.2.2019г.
В законна сила на 2.3.2019г.
Гражданско дело No 2427/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.2.2019г.
В законна сила на 2.3.2019г.
Гражданско дело No 4675/2018, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 22.2.2019г.
В законна сила на 2.3.2019г.
Гражданско дело No 5145/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 22.2.2019г.
В законна сила на 2.3.2019г.
Гражданско дело No 5276/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.2.2019г.
В законна сила на 2.3.2019г.
Гражданско дело No 3790/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 15.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.3.2019
Гражданско дело № 28/2019
В законна сила на 5.3.2019г.
Гражданско дело No 518/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 29.1.2019г.
В законна сила на 6.3.2019г.
Гражданско дело No 1235/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 29.1.2019г.
В законна сила на 6.3.2019г.
Гражданско дело No 1558/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.3.2019
Гражданско дело № 57/2019
В законна сила на 6.3.2019г.
Гражданско дело No 2193/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.3.2019
Гражданско дело № 24/2019
В законна сила на 6.3.2019г.
Гражданско дело No 2536/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.2.2019г.
В законна сила на 6.3.2019г.
Гражданско дело No 4126/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 6.3.2019г.
В законна сила на 6.3.2019г.
Гражданско дело No 435/2019, VIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Разпореждане от 22.2.2019г.
В законна сила на 6.3.2019г.
Гражданско дело No 3872/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 5.2.2019г.
В законна сила на 7.3.2019г.
Гражданско дело No 4635/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.2.2019г.
В законна сила на 7.3.2019г.
Гражданско дело No 4926/2018, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 25.2.2019г.
В законна сила на 7.3.2019г.
Гражданско дело No 3519/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.3.2019г.
В законна сила на 8.3.2019г.
Гражданско дело No 3904/2018, VI състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Определение от 23.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава от 10.12.2018
Гражданско дело № 633/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 8.3.2019
Гражданско дело № 903/2019
В законна сила на 8.3.2019г.
Гражданско дело No 4053/2016, I състав Делба Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 9.3.2019г.
Гражданско дело No 5802/2017, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 11.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.12.2018
Гражданско дело № 618/2018
по ч.жалба вх.№9028/15.06.2018г.,подадена от И.И.Ц.
В законна сила на 9.3.2019г.
Гражданско дело No 3433/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.
В законна сила на 9.3.2019г.
Гражданско дело No 4799/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 20.2.2019г.
В законна сила на 9.3.2019г.
Гражданско дело No 5132/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 18.2.2019г.
В законна сила на 9.3.2019г.
Гражданско дело No 108/2019, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 1.3.2019г.
В законна сила на 9.3.2019г.
Гражданско дело No 5082/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 11.3.2019г.
Гражданско дело No 5303/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 11.3.2019г.
Гражданско дело No 809/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 12.3.2019г.
Гражданско дело No 1420/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.2.2019г.
В законна сила на 12.3.2019г.
Гражданско дело No 4425/2018, IV състав Искове по КЗ Решение от 15.2.2019г.
В законна сила на 12.3.2019г.
Гражданско дело No 4512/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 12.3.2019г.
Гражданско дело No 3834/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 13.3.2019г.
Гражданско дело No 4599/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 18.2.2019г.
В законна сила на 13.3.2019г.
Гражданско дело No 5227/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 13.3.2019г.
Гражданско дело No 1167/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.2.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
Гражданско дело No 1584/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 22.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.3.2019
Гражданско дело № 32/2019
В законна сила на 14.3.2019г.
Гражданско дело No 1835/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.2.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
Гражданско дело No 4634/2018, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 6.3.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
Гражданско дело No 4679/2018, II състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 26.2.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
Гражданско дело No 544/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 14.3.2019г.
В законна сила на 14.3.2019г.
Гражданско дело No 2108/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.2.2019г.
В законна сила на 15.3.2019г.
Гражданско дело No 4942/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 6.3.2019г.
В законна сила на 15.3.2019г.
Гражданско дело No 3200/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 15.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2019
Гражданско дело № 29/2019
В законна сила на 18.3.2019г.
Гражданско дело No 3406/2018, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 6.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2019
Гражданско дело № 33/2019
В законна сила на 18.3.2019г.
Гражданско дело No 3569/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 30.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.3.2019
Гражданско дело № 86/2019
В законна сила на 19.3.2019г.
Гражданско дело No 2832/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.2.2019г.
В законна сила на 20.3.2019г.
Гражданско дело No 3160/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.2.2019г.
В законна сила на 20.3.2019г.
Гражданско дело No 4881/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 22.2.2019г.
В законна сила на 20.3.2019г.
Гражданско дело No 194/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 18.2.2019г.
В законна сила на 20.3.2019г.
Гражданско дело No 4086/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.2.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
Гражданско дело No 5103/2018, III състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Определение от 11.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
Гражданско дело No 5114/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 21.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
Гражданско дело No 5162/2018, VII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 21.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
Гражданско дело No 303/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 21.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.
Гражданско дело No 2711/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.2.2019г.
В законна сила на 22.3.2019г.
Гражданско дело No 3358/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2019
Гражданско дело № 70/2019
В законна сила на 22.3.2019г.
Гражданско дело No 4685/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.2.2019г.
В законна сила на 22.3.2019г.
Гражданско дело No 44/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.3.2019г.
В законна сила на 22.3.2019г.
Гражданско дело No 1801/2018, VII състав Искове по КЗ Решение от 18.2.2019г.
В законна сила на 23.3.2019г.
Гражданско дело No 3345/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 6.3.2019г.
В законна сила на 23.3.2019г.
Гражданско дело No 4381/2018, I състав Искове по КЗ Решение от 6.3.2019г.
В законна сила на 23.3.2019г.
Гражданско дело No 242/2019, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 8.3.2019г.
В законна сила на 23.3.2019г.
Гражданско дело No 3142/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2019
Гражданско дело № 60/2019
В законна сила на 25.3.2019г.
Гражданско дело No 3216/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.3.2019г.
В законна сила на 25.3.2019г.
Гражданско дело No 1927/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.2.2019г.
В законна сила на 26.3.2019г.
Гражданско дело No 2705/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 1.3.2019г.
В законна сила на 26.3.2019г.
Гражданско дело No 3055/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 7.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.3.2019
Гражданско дело № 95/2019
В законна сила на 26.3.2019г.
Гражданско дело No 4598/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 8.2.2019г.
В законна сила на 26.3.2019г.
Гражданско дело No 33/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 19.2.2019г.
В законна сила на 26.3.2019г.
Гражданско дело No 2577/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.11.2018г.
В законна сила на 27.3.2019г.
Гражданско дело No 3788/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 30.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.3.2019
Гражданско дело № 85/2019
В законна сила на 27.3.2019г.
Гражданско дело No 5144/2018, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 1.3.2019г.
В законна сила на 27.3.2019г.
Гражданско дело No 757/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 28.3.2019
Гражданско дело № 105/2019
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 2782/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 28.3.2019
Гражданско дело № 96/2019
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 3689/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 22.2.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 4125/2018, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 8.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 4992/2018, VII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 12.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 5079/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 18.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 743/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 18.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.
Гражданско дело No 3735/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 29.3.2019г.
Гражданско дело No 4497/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.3.2019г.
В законна сила на 29.3.2019г.
Гражданско дело No 218/2019, VIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 21.3.2019г.
В законна сила на 29.3.2019г.
Гражданско дело No 4719/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
Гражданско дело No 217/2019, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 22.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
Гражданско дело No 222/2019, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 19.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.
Гражданско дело No 924/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.3.2019г.
В законна сила на 30.3.2019г.