РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 424/2018, VII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 1.4.2019г.
Гражданско дело No 5288/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 1.4.2019г.
Гражданско дело No 4121/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 4895/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 2.4.2019г.
В законна сила на 2.4.2019г.
Гражданско дело No 770/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 2.4.2019г.
В законна сила на 2.4.2019г.
Гражданско дело No 3262/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 3.4.2019г.
Гражданско дело No 3901/2018, II състав Делба Решение от 3.4.2019г.
Гражданско дело No 4439/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 3.4.2019г.
В законна сила на 24.4.2019г.
Гражданско дело No 4494/2018, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 3.4.2019г.
Гражданско дело No 4559/2018, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 3.4.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
Гражданско дело No 4891/2018, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 3.4.2019г.
Гражданско дело No 5135/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 3.4.2019г.
Гражданско дело No 5226/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 3.4.2019г.
В законна сила на 20.4.2019г.
Гражданско дело No 109/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 3.4.2019г.
Гражданско дело No 857/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 3.4.2019г.
Гражданско дело No 982/2019, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 3.4.2019г.
Гражданско дело No 1221/2019, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 3.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 2834/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.4.2019г.
Гражданско дело No 1058/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Разпореждане от 4.4.2019г.
В законна сила на 13.4.2019г.
Гражданско дело No 5629/2017, II състав Делба Определение от 5.4.2019г.
Гражданско дело No 4124/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.4.2019г.
Гражданско дело No 4484/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.4.2019г.
Гражданско дело No 4562/2018, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Решение от 5.4.2019г.
Гражданско дело No 5136/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.4.2019г.
Гражданско дело No 4231/2018, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Решение от 8.4.2019г.
Гражданско дело No 4368/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.4.2019г.
Гражданско дело No 254/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 8.4.2019г.
Гражданско дело No 5266/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 9.4.2019г.
В законна сила на 9.4.2019г.
Гражданско дело No 5326/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.4.2019г.
В законна сила на 9.4.2019г.
Гражданско дело No 1100/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 9.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 257/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 10.4.2019г.
Гражданско дело No 4481/2018, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 10.4.2019г.
Гражданско дело No 4680/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 10.4.2019г.
Гражданско дело No 5032/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 10.4.2019г.
Гражданско дело No 5153/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
Гражданско дело No 126/2019, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
Гражданско дело No 550/2019, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 10.4.2019г.
В законна сила на 18.4.2019г.
Гражданско дело No 4088/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.4.2019г.
Гражданско дело No 4802/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.4.2019г.
Гражданско дело No 5034/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.4.2019г.
Гражданско дело No 5258/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 11.4.2019г.
Гражданско дело No 3085/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.4.2019г.
Гражданско дело No 4541/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.4.2019г.
Гражданско дело No 4839/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 15.4.2019г.
Гражданско дело No 4888/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 15.4.2019г.
Гражданско дело No 4934/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 15.4.2019г.
Гражданско дело No 5008/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 15.4.2019г.
В законна сила на 25.4.2019г.
Гражданско дело No 5131/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 15.4.2019г.
Гражданско дело No 161/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 15.4.2019г.
Гражданско дело No 962/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 15.4.2019г.
Гражданско дело No 1928/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.4.2019г.
Гражданско дело No 4917/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.4.2019г.
Гражданско дело No 4921/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.4.2019г.
В законна сила на 16.4.2019г.
Гражданско дело No 54/2019, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.4.2019г.
Гражданско дело No 202/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 17.4.2019г.
Гражданско дело No 893/2019, IV състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Решение от 18.4.2019г.
В законна сила на 18.4.2019г.
Гражданско дело No 3599/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.4.2019г.
Гражданско дело No 4123/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 19.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 4220/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 19.4.2019г.
Гражданско дело No 4225/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 19.4.2019г.
Гражданско дело No 4438/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.4.2019г.
Гражданско дело No 4597/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.4.2019г.
Гражданско дело No 5083/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.4.2019г.
Гражданско дело No 1098/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 19.4.2019г.
Гражданско дело No 1277/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 19.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 1417/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 19.4.2019г.
Гражданско дело No 1522/2019, IV състав Искове по ЗОДОВ Определение от 19.4.2019г.
Гражданско дело No 4039/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.4.2019г.
Гражданско дело No 4473/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 22.4.2019г.
Гражданско дело No 4936/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.4.2019г.
Гражданско дело No 5183/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.4.2019г.
Гражданско дело No 980/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 22.4.2019г.
Гражданско дело No 3871/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.4.2019г.
Гражданско дело No 4542/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.4.2019г.
Гражданско дело No 4657/2018, V състав Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство Решение от 23.4.2019г.
Гражданско дело No 5038/2018, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 23.4.2019г.
Гражданско дело No 5080/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.4.2019г.
Гражданско дело No 5154/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.4.2019г.
Гражданско дело No 110/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 23.4.2019г.
В законна сила на 23.4.2019г.
Гражданско дело No 5726/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.4.2019г.
Гражданско дело No 4127/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 24.4.2019г.
Гражданско дело No 4200/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.4.2019г.
Гражданско дело No 4427/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.4.2019г.
Гражданско дело No 929/2019, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 24.4.2019г.
В законна сила на 24.4.2019г.
Гражданско дело No 1224/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 24.4.2019г.
Гражданско дело No 470/2019, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 25.4.2019г.
Гражданско дело No 471/2019, VII състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 25.4.2019г.
Гражданско дело No 2548/2018, V състав Делба Решение от 30.4.2019г.
Гражданско дело No 5194/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 30.4.2019г.
Гражданско дело No 655/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 30.4.2019г.
В законна сила на 30.4.2019г.
Гражданско дело No 1516/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 30.4.2019г.