РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 2392/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.3.2019г.
В законна сила на 2.4.2019г.
Гражданско дело No 2771/2018, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 22.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2019
Гражданско дело № 13/2019
В законна сила на 2.4.2019г.
Гражданско дело No 4895/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 2.4.2019г.
В законна сила на 2.4.2019г.
Гражданско дело No 770/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 2.4.2019г.
В законна сила на 2.4.2019г.
Гражданско дело No 4513/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 7.3.2019г.
В законна сила на 3.4.2019г.
Гражданско дело No 4789/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 20.3.2019г.
В законна сила на 3.4.2019г.
Гражданско дело No 5333/2018, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Определение от 7.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.3.2019
Гражданско дело № 150/2019
В законна сила на 3.4.2019г.
Гражданско дело No 121/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.3.2019г.
В законна сила на 3.4.2019г.
Гражданско дело No 3214/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 6.3.2019г.
В законна сила на 4.4.2019г.
Гражданско дело No 581/2019, VIII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Определение от 19.3.2019г.
В законна сила на 4.4.2019г.
Гражданско дело No 4791/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 25.1.2019г.
В законна сила на 5.4.2019г.
Гражданско дело No 449/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 25.3.2019г.
В законна сила на 5.4.2019г.
Гражданско дело No 4640/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 6.4.2019г.
Гражданско дело No 1614/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 2.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.4.2019
Гражданско дело № 69/2019
В законна сила на 8.4.2019г.
Гражданско дело No 1979/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 30.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 8.4.2019
Гражданско дело № 104/2019
В законна сила на 8.4.2019г.
Гражданско дело No 49/2018, II състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Решение от 11.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.3.2019
Гражданско дело № 639/2018
В законна сила на 9.4.2019г.
Гражданско дело No 5266/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 9.4.2019г.
В законна сила на 9.4.2019г.
Гражданско дело No 5326/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.4.2019г.
В законна сила на 9.4.2019г.
Гражданско дело No 924/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.3.2019г.
В законна сила на 9.4.2019г.
Гражданско дело No 1686/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 20.3.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
Гражданско дело No 2212/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.4.2019
Гражданско дело № 101/2019
В законна сила на 10.4.2019г.
Гражданско дело No 4087/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.3.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
Гражданско дело No 5153/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
Гражданско дело No 126/2019, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 10.4.2019г.
В законна сила на 10.4.2019г.
Гражданско дело No 515/2018, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 29.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.4.2019
Гражданско дело № 39/2019
В законна сила на 11.4.2019г.
Гражданско дело No 3734/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 25.1.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
Гражданско дело No 4305/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.3.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
Гражданско дело No 4559/2018, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 3.4.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
Гражданско дело No 4628/2018, VII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 25.3.2019г.
В законна сила на 11.4.2019г.
Гражданско дело No 1714/2018, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 4.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2019
Гражданско дело № 129/2019
В законна сила на 12.4.2019г.
Гражданско дело No 2137/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.3.2019г.
В законна сила на 12.4.2019г.
Гражданско дело No 3184/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.3.2019г.
В законна сила на 12.4.2019г.
Гражданско дело No 3567/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.3.2019г.
В законна сила на 12.4.2019г.
Гражданско дело No 283/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 26.3.2019г.
В законна сила на 12.4.2019г.
Гражданско дело No 2221/2018, VIII състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 19.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Гражданско дело № 680/2018
В законна сила на 13.4.2019г.
Гражданско дело No 1058/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Разпореждане от 4.4.2019г.
В законна сила на 13.4.2019г.
Гражданско дело No 5131/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 15.4.2019г.
Гражданско дело No 161/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 15.4.2019г.
Гражданско дело No 962/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 15.4.2019г.
В законна сила на 15.4.2019г.
Гражданско дело No 2679/2018, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 8.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.4.2019
Гражданско дело № 153/2019
В законна сила на 16.4.2019г.
Гражданско дело No 2774/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 20.3.2019г.
В законна сила на 16.4.2019г.
Гражданско дело No 4921/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.4.2019г.
В законна сила на 16.4.2019г.
Гражданско дело No 4534/2018, VII състав Искове по КЗ Решение от 2.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 17.4.2019
Гражданско дело № 190/2019
В законна сила на 17.4.2019г.
Гражданско дело No 3793/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.3.2019г.
В законна сила на 18.4.2019г.
Гражданско дело No 550/2019, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 10.4.2019г.
В законна сила на 18.4.2019г.
Гражданско дело No 893/2019, IV състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Решение от 18.4.2019г.
В законна сила на 18.4.2019г.
Гражданско дело No 270/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.1.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 3233/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.3.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 4121/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 4123/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 19.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 5078/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 27.3.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 1100/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 9.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 1221/2019, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 3.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 1277/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 19.4.2019г.
В законна сила на 19.4.2019г.
Гражданско дело No 5226/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 3.4.2019г.
В законна сила на 20.4.2019г.
Гражданско дело No 2543/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 18.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.4.2019
Гражданско дело № 115/2019
В законна сила на 22.4.2019г.
Гражданско дело No 980/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 22.4.2019г.
В законна сила на 22.4.2019г.
Гражданско дело No 1891/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.4.2019
Гражданско дело № 164/2019
В законна сила на 23.4.2019г.
Гражданско дело No 110/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 23.4.2019г.
В законна сила на 23.4.2019г.
Гражданско дело No 5/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 20.3.2019г.
В законна сила на 24.4.2019г.
Гражданско дело No 4439/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 3.4.2019г.
В законна сила на 24.4.2019г.
Гражданско дело No 929/2019, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 24.4.2019г.
В законна сила на 24.4.2019г.
Гражданско дело No 2982/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 26.3.2019г.
В законна сила на 25.4.2019г.
Гражданско дело No 5008/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 15.4.2019г.
В законна сила на 25.4.2019г.
Гражданско дело No 4222/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.3.2019г.
В законна сила на 26.4.2019г.
Гражданско дело No 655/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 30.4.2019г.
В законна сила на 30.4.2019г.