РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 3615/2018, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 2.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 4887/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 2.5.2019г.
В законна сила на 24.5.2019г.
Гражданско дело No 5113/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 318/2019, VIII състав Искове по ЗОДОВ Решение от 2.5.2019г.
Гражданско дело No 1305/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 2.5.2019г.
В законна сила на 2.5.2019г.
Гражданско дело No 2195/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 3.5.2019г.
Гражданско дело No 4056/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 3.5.2019г.
Гражданско дело No 5161/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 3.5.2019г.
Гражданско дело No 1615/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 24.5.2019г.
Гражданско дело No 4084/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 4508/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.
Гражданско дело No 5106/2018, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 7.5.2019г.
Гражданско дело No 5164/2018, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 7.5.2019г.
Гражданско дело No 940/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 7.5.2019г.
Гражданско дело No 4532/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 8.5.2019г.
Гражданско дело No 4823/2018, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 8.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
Гражданско дело No 5339/2018, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 8.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
Гражданско дело No 5386/2018, VI състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 8.5.2019г.
Гражданско дело No 1904/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 10.5.2019г.
В законна сила на 18.5.2019г.
Гражданско дело No 5328/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 1003/2019, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 10.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 1474/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 10.5.2019г.
В законна сила на 21.5.2019г.
Гражданско дело No 1620/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 10.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.
Гражданско дело No 3235/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.5.2019г.
Гражданско дело No 4681/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.5.2019г.
Гражданско дело No 4943/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.
Гражданско дело No 5133/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
Гражданско дело No 5149/2018, III състав Павлов иск Решение от 13.5.2019г.
Гражданско дело No 216/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 13.5.2019г.
Гражданско дело No 359/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 13.5.2019г.
В законна сила на 24.5.2019г.
Гражданско дело No 658/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 13.5.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.
Гражданско дело No 745/2019, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 13.5.2019г.
Гражданско дело No 785/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 13.5.2019г.
Гражданско дело No 1032/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
Гражданско дело No 1134/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.5.2019г.
Гражданско дело No 1264/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.5.2019г.
Гражданско дело No 1561/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.5.2019г.
Гражданско дело No 4931/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.5.2019г.
Гражданско дело No 498/2019, VI състав Искове по ЗОДОВ Решение от 14.5.2019г.
Гражданско дело No 789/2019, II състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Определение от 14.5.2019г.
Гражданско дело No 4295/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки Решение от 15.5.2019г.
Гражданско дело No 4327/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.5.2019г.
Гражданско дело No 5086/2018, VIII състав Искове за недействителност на правни сделки Решение от 15.5.2019г.
Гражданско дело No 750/2019, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 15.5.2019г.
Гражданско дело No 4909/2018, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 16.5.2019г.
Гражданско дело No 1482/2019, V състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 16.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.
Гражданско дело No 2197/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.5.2019г.
Гражданско дело No 3270/2018, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Решение от 17.5.2019г.
Гражданско дело No 3478/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.5.2019г.
Гражданско дело No 4683/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.5.2019г.
Гражданско дело No 5332/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 17.5.2019г.
Гражданско дело No 882/2018, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 18.5.2019г.
Гражданско дело No 5324/2018, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 20.5.2019г.
Гражданско дело No 711/2019, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 20.5.2019г.
Гражданско дело No 1799/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 20.5.2019г.
Гражданско дело No 5350/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.5.2019г.
Гражданско дело No 5387/2018, VII състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 21.5.2019г.
Гражданско дело No 1138/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 21.5.2019г.
Гражданско дело No 4824/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 22.5.2019г.
Гражданско дело No 5341/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.5.2019г.
Гражданско дело No 660/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 22.5.2019г.
Гражданско дело No 1108/2019, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 22.5.2019г.
Гражданско дело No 1434/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.5.2019г.
Гражданско дело No 2773/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.5.2019г.
Гражданско дело No 742/2019, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 23.5.2019г.
Гражданско дело No 1030/2019, III състав Делба Определение от 23.5.2019г.
Гражданско дело No 4/2019, VI състав Искове по КЗ Решение от 27.5.2019г.
Гражданско дело No 1404/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 27.5.2019г.
Гражданско дело No 1473/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 27.5.2019г.
В законна сила на 27.5.2019г.
Гражданско дело No 3225/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.5.2019г.
Гражданско дело No 1513/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 28.5.2019г.
Гражданско дело No 109/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 29.5.2019г.
Гражданско дело No 479/2019, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Решение от 29.5.2019г.
Гражданско дело No 805/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 29.5.2019г.
Гражданско дело No 1002/2019, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 29.5.2019г.
Гражданско дело No 1337/2019, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Определение от 29.5.2019г.
Гражданско дело No 1958/2019, VIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 29.5.2019г.
Гражданско дело No 227/2019, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 30.5.2019г.
Гражданско дело No 241/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 30.5.2019г.
Гражданско дело No 1107/2019, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 30.5.2019г.
Гражданско дело No 1990/2019, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 30.5.2019г.
Гражданско дело No 3778/2018, I състав Делба Решение от 31.5.2019г.
Гражданско дело No 4261/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.5.2019г.
Гражданско дело No 4262/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.5.2019г.
Гражданско дело No 4444/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.5.2019г.
Гражданско дело No 240/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.5.2019г.
Гражданско дело No 717/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 31.5.2019г.
Гражданско дело No 728/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.5.2019г.
Гражданско дело No 758/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 31.5.2019г.