РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 5267/2016, I състав Искове по ЗЗДискр. Разпореждане от 3.5.2017г.
Гражданско дело No 1925/2018, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 30.5.2018г.
В законна сила на 8.6.2018г.
Гражданско дело No 4366/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 27.6.2019г.
Гражданско дело No 5349/2018, II състав Искове по КЗ Решение от 3.6.2019г.
Гражданско дело No 1384/2019, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
Гражданско дело No 5289/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 4.6.2019г.
Гражданско дело No 1539/2019, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 4.6.2019г.
В законна сила на 15.6.2019г.
Гражданско дело No 4474/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.6.2019г.
Гражданско дело No 5184/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
Гражданско дело No 1014/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 5.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
Гражданско дело No 1027/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1354/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 5.6.2019г.
Гражданско дело No 1563/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
Гражданско дело No 1645/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1721/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 5.6.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.
Гражданско дело No 1470/2018, VI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Решение от 6.6.2019г.
Гражданско дело No 3736/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 6.6.2019г.
Гражданско дело No 1099/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.
Гражданско дело No 4307/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 4455/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 28.6.2019г.
Гражданско дело No 4457/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 5279/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.6.2019г.
Гражданско дело No 255/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 27.6.2019г.
Гражданско дело No 612/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 7.6.2019г.
Гражданско дело No 1756/2019, VIII състав Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК Определение от 7.6.2019г.
В законна сила на 22.6.2019г.
Гражданско дело No 4684/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 10.6.2019г.
В законна сила на 22.6.2019г.
Гражданско дело No 5366/2018, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 10.6.2019г.
Гражданско дело No 615/2019, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 29.6.2019г.
Гражданско дело No 1158/2019, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 396/2019, VII състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 912/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 1665/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.
Гражданско дело No 1787/2019, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 11.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
Гражданско дело No 4273/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.6.2019г.
Гражданско дело No 81/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 221/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 12.6.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.
Гражданско дело No 358/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 12.6.2019г.
Гражданско дело No 418/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 963/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 1102/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.6.2019г.
Гражданско дело No 1313/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 1506/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
Гражданско дело No 1772/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 12.6.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
Гражданско дело No 1642/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 13.6.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
Гражданско дело No 4224/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.6.2019г.
Гражданско дело No 4272/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.6.2019г.
Гражданско дело No 4769/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
Гражданско дело No 752/2019, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 78/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 15.6.2019г.
Гражданско дело No 4920/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.6.2019г.
Гражданско дело No 5309/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.6.2019г.
Гражданско дело No 926/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.6.2019г.
Гражданско дело No 1484/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 17.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
Гражданско дело No 261/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 18.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.
Гражданско дело No 474/2019, VIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 18.6.2019г.
Гражданско дело No 4248/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.6.2019г.
Гражданско дело No 5228/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 19.6.2019г.
Гражданско дело No 284/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 19.6.2019г.
Гражданско дело No 1082/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 19.6.2019г.
Гражданско дело No 1576/2019, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Решение от 19.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 5186/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 20.6.2019г.
Гражданско дело No 1353/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 20.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 1451/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 20.6.2019г.
В законна сила на 3.7.2019г.
Гражданско дело No 1643/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 20.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.
Гражданско дело No 4470/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.6.2019г.
Гражданско дело No 5187/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.
Гражданско дело No 5211/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 762/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.6.2019г.
Гражданско дело No 966/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 21.6.2019г.
Гражданско дело No 1355/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 21.6.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
Гражданско дело No 1356/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 21.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1452/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 21.6.2019г.
Гражданско дело No 1467/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
Гражданско дело No 1462/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 24.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1477/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 24.6.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
Гражданско дело No 9/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
Гражданско дело No 784/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 25.6.2019г.
Гражданско дело No 1172/2019, III състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Решение от 25.6.2019г.
В законна сила на 25.6.2019г.
Гражданско дело No 4858/2018, II състав Делба Решение от 26.6.2019г.
Гражданско дело No 1292/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 26.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.
Гражданско дело No 1554/2019, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 26.6.2019г.
Гражданско дело No 1925/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 26.6.2019г.
Гражданско дело No 1618/2019, III състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 27.6.2019г.
Гражданско дело No 765/2019, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 28.6.2019г.
Гражданско дело No 767/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 28.6.2019г.
Гражданско дело No 1826/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 28.6.2019г.