РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 149/2005, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 28.11.2005г.
В законна сила на 21.12.2005г.
Гражданско дело No 1483/2019, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 28.6.2019г.
В законна сила на 6.7.2019г.
Гражданско дело No 4653/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 1.7.2019г.
Гражданско дело No 679/2019, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 1.7.2019г.
В законна сила на 1.8.2019г.
Гражданско дело No 1419/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 1.7.2019г.
В законна сила на 1.7.2019г.
Гражданско дело No 4649/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 2.7.2019г.
Гражданско дело No 5160/2018, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 2.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.
Гражданско дело No 742/2019, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение (второ) от 2.7.2019г.
Гражданско дело No 756/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1312/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 2.7.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1314/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 2.7.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1457/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1559/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 2.7.2019г.
В законна сила на 23.7.2019г.
Гражданско дело No 3565/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 3.7.2019г.
Гражданско дело No 5130/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 3.7.2019г.
Гражданско дело No 925/2019, I състав Делба Определение от 3.7.2019г.
В законна сила на 27.7.2019г.
Гражданско дело No 2110/2019, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Определение от 3.7.2019г.
Гражданско дело No 1783/2018, I състав Искове по ЗОДОВ Решение от 4.7.2019г.
Гражданско дело No 592/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 26.7.2019г.
Гражданско дело No 716/2019, VIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 4.7.2019г.
Гражданско дело No 1591/2019, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
Гражданско дело No 4367/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.7.2019г.
Гражданско дело No 4856/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.7.2019г.
Гражданско дело No 127/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.7.2019г.
Гражданско дело No 964/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 5.7.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
Гражданско дело No 1101/2019, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 5.7.2019г.
В законна сила на 13.7.2019г.
Гражданско дело No 1464/2019, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 5.7.2019г.
Гражданско дело No 1468/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.7.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
Гражданско дело No 5254/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.7.2019г.
Гражданско дело No 1436/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 8.7.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
Гражданско дело No 163/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.7.2019г.
Гражданско дело No 1418/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 9.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
Гражданско дело No 2159/2019, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Решение от 9.7.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.
Гражданско дело No 4237/2016, II състав Делба Решение от 10.7.2019г.
Гражданско дело No 3566/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.7.2019г.
Гражданско дело No 4678/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.7.2019г.
Гражданско дело No 5305/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.7.2019г.
Гражданско дело No 461/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.7.2019г.
Гражданско дело No 462/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 10.7.2019г.
Гражданско дело No 735/2019, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 10.7.2019г.
Гражданско дело No 882/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 10.7.2019г.
Гражданско дело No 2368/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 10.7.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
Гражданско дело No 5345/2018, VIII състав Делба Определение от 11.7.2019г.
В законна сила на 19.7.2019г.
Гражданско дело No 2582/2019, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 11.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.
Гражданско дело No 4907/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.7.2019г.
В законна сила на 31.7.2019г.
Гражданско дело No 193/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.7.2019г.
Гражданско дело No 629/2019, I състав Искове по ЗЗДискр. Решение от 12.7.2019г.
Гражданско дело No 764/2019, VII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 12.7.2019г.
Гражданско дело No 1001/2019, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 12.7.2019г.
В законна сила на 20.7.2019г.
Гражданско дело No 1109/2019, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 12.7.2019г.
Гражданско дело No 1475/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.
Гражданско дело No 1523/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.7.2019г.
Гражданско дело No 1582/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 12.7.2019г.
В законна сила на 24.7.2019г.
Гражданско дело No 2520/2019, VI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Определение от 12.7.2019г.
В законна сила на 23.7.2019г.
Гражданско дело No 5379/2018, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 14.7.2019г.
Гражданско дело No 5325/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.7.2019г.
Гражданско дело No 1082/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 15.7.2019г.
Гражданско дело No 1448/2019, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 15.7.2019г.
Гражданско дело No 1481/2019, VIII състав Искове по КЗ Решение от 15.7.2019г.
Гражданско дело No 5212/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.7.2019г.
Гражданско дело No 782/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 16.7.2019г.
Гражданско дело No 4633/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.7.2019г.
Гражданско дело No 889/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 17.7.2019г.
Гражданско дело No 2128/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 17.7.2019г.
Гражданско дело No 1114/2019, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 18.7.2019г.
Гражданско дело No 1215/2019, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 18.7.2019г.
Гражданско дело No 1486/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 18.7.2019г.
Гражданско дело No 2202/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
Гражданско дело No 5042/2018, IV състав Искове по КЗ Решение от 19.7.2019г.
Гражданско дело No 678/2019, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.7.2019г.
Гражданско дело No 1407/2019, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 19.7.2019г.
Гражданско дело No 5081/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.7.2019г.
Гражданско дело No 417/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.7.2019г.
В законна сила на 31.7.2019г.
Гражданско дело No 2227/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 22.7.2019г.
Гражданско дело No 2903/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 22.7.2019г.
Гражданско дело No 3824/2018, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 23.7.2019г.
Гражданско дело No 5167/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 23.7.2019г.
Гражданско дело No 5041/2018, VII състав Искове по КЗ Решение от 24.7.2019г.
Гражданско дело No 5150/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.7.2019г.
Гражданско дело No 5375/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.7.2019г.
Гражданско дело No 1238/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.7.2019г.
Гражданско дело No 4248/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.
Гражданско дело No 4477/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.
Гражданско дело No 5185/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.
Гражданско дело No 5286/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.
Гражданско дело No 165/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.
Гражданско дело No 166/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.
Гражданско дело No 1702/2019, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 25.7.2019г.
Гражданско дело No 1722/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 29.7.2019г.
Гражданско дело No 981/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 29.7.2019г.
Гражданско дело No 1060/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 29.7.2019г.
Гражданско дело No 1218/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 29.7.2019г.
Гражданско дело No 1223/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 29.7.2019г.
Гражданско дело No 5324/2018, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 30.7.2019г.
Гражданско дело No 5359/2018, IV състав Делба Определение от 30.7.2019г.
Гражданско дело No 1509/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 30.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.
Гражданско дело No 2417/2019, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 30.7.2019г.
Гражданско дело No 2686/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 30.7.2019г.
Гражданско дело No 2996/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 30.7.2019г.
Гражданско дело No 915/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 31.7.2019г.
Гражданско дело No 1639/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 31.7.2019г.
Гражданско дело No 1957/2019, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 31.7.2019г.
В законна сила на 8.8.2019г.