РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 1625/2017, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 20.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 2.4.2018
Гражданско дело № 72/2018
за издаване на ИЛ по молба

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 1.7.2019
Гражданско дело № 2630/2018
В законна сила на 1.7.2019г.
Гражданско дело No 1419/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 1.7.2019г.
В законна сила на 1.7.2019г.
Гражданско дело No 4457/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1027/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1158/2019, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 10.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1312/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 2.7.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1314/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 2.7.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1356/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 21.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1462/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 24.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1576/2019, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Решение от 19.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1645/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.
Гражданско дело No 1451/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 20.6.2019г.
В законна сила на 3.7.2019г.
Гражданско дело No 4261/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.5.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
Гражданско дело No 4262/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.5.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
Гражданско дело No 4444/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 31.5.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
Гражданско дело No 4769/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
Гражданско дело No 4917/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2019
Гражданско дело № 287/2019
В законна сила на 4.7.2019г.
Гражданско дело No 1355/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 21.6.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.
Гражданско дело No 1468/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.7.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
Гражданско дело No 1477/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 24.6.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
Гражданско дело No 1591/2019, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
Гражданско дело No 1772/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 12.6.2019г.
В законна сила на 5.7.2019г.
Гражданско дело No 1483/2019, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 28.6.2019г.
В законна сила на 6.7.2019г.
Гражданско дело No 5135/2018, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 3.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 8.7.2019
Гражданско дело № 328/2019
В законна сила на 8.7.2019г.
Гражданско дело No 3211/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 18.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2019
Гражданско дело № 227/2019
В законна сила на 9.7.2019г.
Гражданско дело No 5187/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.
Гражданско дело No 221/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 12.6.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.
Гражданско дело No 5309/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.6.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
Гражданско дело No 1467/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
Гражданско дело No 1642/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 13.6.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
Гражданско дело No 2368/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 10.7.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.
Гражданско дело No 3736/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 6.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 4307/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 4474/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 5211/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 752/2019, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 1353/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 20.6.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.
Гражданско дело No 3289/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2019
Гражданско дело № 327/2019
В законна сила на 12.7.2019г.
Гражданско дело No 4224/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.
Гражданско дело No 5160/2018, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 2.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.
Гражданско дело No 1475/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.
Гражданско дело No 2582/2019, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 11.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.
Гражданско дело No 1101/2019, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 5.7.2019г.
В законна сила на 13.7.2019г.
Гражданско дело No 37/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 25.2.2019
Гражданско дело № 117/2019

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 15.7.2019
Гражданско дело № 304/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
Гражданско дело No 4284/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 29.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 15.7.2019
Гражданско дело № 329/2019
В законна сила на 15.7.2019г.
Гражданско дело No 1786/2018, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Решение от 4.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.4.2019
Гражданско дело № 158/2019
В законна сила на 16.7.2019г.
Гражданско дело No 784/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 25.6.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.
Гражданско дело No 1513/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 28.5.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.
Гражданско дело No 2128/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 17.7.2019г.
Гражданско дело No 439/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 18.7.2019
Гражданско дело № 61/2019
В законна сила на 18.7.2019г.
Гражданско дело No 1115/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.12.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.7.2019
Гражданско дело № 116/2019
В законна сила на 18.7.2019г.
Гражданско дело No 4273/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
Гражданско дело No 1418/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 9.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
Гражданско дело No 1925/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 26.6.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
Гражданско дело No 2202/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.
Гражданско дело No 4920/2016, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 31.1.2018г.
В законна сила на 19.7.2019г.
Гражданско дело No 4232/2018, VIII състав Искове за недействителност на правни сделки Решение от 26.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.7.2019
Гражданско дело № 294/2019
В законна сила на 19.7.2019г.
Гражданско дело No 5345/2018, VIII състав Делба Определение от 11.7.2019г.
В законна сила на 19.7.2019г.
Гражданско дело No 1001/2019, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 12.7.2019г.
В законна сила на 20.7.2019г.
Гражданско дело No 3703/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 15.1.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради недопустимост на производството
Определение от 26.3.2019
Гражданско дело № 189/2019
В законна сила на 22.7.2019г.
Гражданско дело No 4683/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.5.2019г.
В законна сила на 23.7.2019г.
Гражданско дело No 5289/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 4.6.2019г.
В законна сила на 23.7.2019г.
Гражданско дело No 1559/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 2.7.2019г.
В законна сила на 23.7.2019г.
Гражданско дело No 1618/2019, III състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 27.6.2019г.
В законна сила на 23.7.2019г.
Гражданско дело No 2520/2019, VI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Определение от 12.7.2019г.
В законна сила на 23.7.2019г.
Гражданско дело No 1582/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 12.7.2019г.
В законна сила на 24.7.2019г.
Гражданско дело No 5195/2018, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 27.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2019
Гражданско дело № 333/2019
В законна сила на 25.7.2019г.
Гражданско дело No 358/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 12.6.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.
Гражданско дело No 767/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 28.6.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.
Гражданско дело No 1826/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 28.6.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.
Гражданско дело No 2159/2019, III състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Решение от 9.7.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.
Гражданско дело No 592/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 26.7.2019г.
Гражданско дело No 925/2019, I състав Делба Определение от 3.7.2019г.
В законна сила на 27.7.2019г.
Гражданско дело No 1509/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 30.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.
Гражданско дело No 4907/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.7.2019г.
В законна сила на 31.7.2019г.
Гражданско дело No 417/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.7.2019г.
В законна сила на 31.7.2019г.