РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 4874/2018, IV състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Определение от 1.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
Гражданско дело No 5107/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 1.8.2019г.
Гражданско дело No 40/2019, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 1.8.2019г.
Гражданско дело No 1674/2019, IV състав Искове по ЗЗДискр. Решение от 1.8.2019г.
Гражданско дело No 1729/2019, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 1.8.2019г.
Гражданско дело No 1763/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 1.8.2019г.
В законна сила на 10.8.2019г.
Гражданско дело No 1842/2019, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 1.8.2019г.
В законна сила на 9.8.2019г.
Гражданско дело No 2349/2019, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 1.8.2019г.
В законна сила на 9.8.2019г.
Гражданско дело No 1604/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 2.8.2019г.
Гражданско дело No 721/2019, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 5.8.2019г.
Гражданско дело No 1244/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.8.2019г.
Гражданско дело No 2974/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.8.2019г.
Гражданско дело No 3114/2019, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 5.8.2019г.
Гражданско дело No 2430/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.8.2019г.
Гражданско дело No 1762/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 7.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
Гражданско дело No 2454/2019, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 7.8.2019г.
Гражданско дело No 2459/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 7.8.2019г.
В законна сила на 29.8.2019г.
Гражданско дело No 4115/2018, VI състав Облигационни искове между съсобственици Определение от 8.8.2019г.
Гражданско дело No 727/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.8.2019г.
Гражданско дело No 4219/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.8.2019г.
Гражданско дело No 162/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.8.2019г.
Гражданско дело No 808/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 9.8.2019г.
Гражданско дело No 988/2019, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 9.8.2019г.
Гражданско дело No 1798/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.8.2019г.
Гражданско дело No 2655/2017, I състав Делба Решение от 10.8.2019г.
Гражданско дело No 5069/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 10.8.2019г.
Гражданско дело No 2176/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 13.8.2019г.
Гражданско дело No 2514/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 13.8.2019г.
Гражданско дело No 2721/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 13.8.2019г.
В законна сила на 3.9.2019г.
Гражданско дело No 3092/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 14.8.2019г.
Гражданско дело No 2831/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 15.8.2019г.
Гражданско дело No 5342/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 16.8.2019г.
В законна сила на 29.8.2019г.
Гражданско дело No 1223/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 16.8.2019г.
Гражданско дело No 2177/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 19.8.2019г.
Гражданско дело No 2538/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 19.8.2019г.
В законна сила на 19.8.2019г.
Гражданско дело No 1900/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 20.8.2019г.
Гражданско дело No 1577/2019, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 22.8.2019г.
Гражданско дело No 3168/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 23.8.2019г.
Гражданско дело No 3414/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 26.8.2019г.
Гражданско дело No 2979/2019, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Определение от 27.8.2019г.
Гражданско дело No 941/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 28.8.2019г.
Гражданско дело No 1777/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 28.8.2019г.