РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 5254/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.7.2019г.
В законна сила на 1.8.2019г.
Гражданско дело No 679/2019, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 1.7.2019г.
В законна сила на 1.8.2019г.
Гражданско дело No 1337/2019, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Определение от 29.5.2019г.
В законна сила на 1.8.2019г.
Гражданско дело No 4794/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Гражданско дело № 318/2019
В законна сила на 5.8.2019г.
Гражданско дело No 756/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 2.7.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
Гражданско дело No 964/2019, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 5.7.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
Гражданско дело No 1436/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 8.7.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.
Гражданско дело No 1523/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 12.7.2019г.
В законна сила на 7.8.2019г.
Гражданско дело No 4220/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 19.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 4.6.2019
Гражданско дело № 320/2019
Връща делото за днасяне на такса за особен представител

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.8.2019
Гражданско дело № 380/2019
В законна сила на 8.8.2019г.
Гражданско дело No 4793/2018, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 8.8.2019
Гражданско дело № 317/2019
В законна сила на 8.8.2019г.
Гражданско дело No 966/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 21.6.2019г.
В законна сила на 8.8.2019г.
Гражданско дело No 1957/2019, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 31.7.2019г.
В законна сила на 8.8.2019г.
Гражданско дело No 2996/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 30.7.2019г.
В законна сила на 8.8.2019г.
Гражданско дело No 78/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 15.6.2019г.
В законна сила на 9.8.2019г.
Гражданско дело No 882/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Разпореждане от 10.7.2019г.
В законна сила на 9.8.2019г.
Гражданско дело No 1842/2019, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 1.8.2019г.
В законна сила на 9.8.2019г.
Гражданско дело No 2349/2019, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 1.8.2019г.
В законна сила на 9.8.2019г.
Гражданско дело No 1763/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 1.8.2019г.
В законна сила на 10.8.2019г.
Гражданско дело No 2686/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 30.7.2019г.
В законна сила на 10.8.2019г.
Гражданско дело No 5081/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.7.2019г.
В законна сила на 13.8.2019г.
Гражданско дело No 5185/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.
В законна сила на 13.8.2019г.
Гражданско дело No 889/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 13.8.2019г.
Гражданско дело No 1114/2019, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 18.7.2019г.
В законна сила на 14.8.2019г.
Гражданско дело No 1238/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.7.2019г.
В законна сила на 14.8.2019г.
Гражданско дело No 1448/2019, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 15.7.2019г.
В законна сила на 14.8.2019г.
Гражданско дело No 4272/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 15.8.2019г.
Гражданско дело No 1215/2019, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 18.7.2019г.
В законна сила на 15.8.2019г.
Гражданско дело No 4633/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 16.8.2019г.
Гражданско дело No 1407/2019, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 19.7.2019г.
В законна сила на 16.8.2019г.
Гражданско дело No 2538/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 19.8.2019г.
В законна сила на 19.8.2019г.
Гражданско дело No 1082/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 15.7.2019г.
В законна сила на 20.8.2019г.
Гражданско дело No 1481/2019, VIII състав Искове по КЗ Решение от 15.7.2019г.
В законна сила на 20.8.2019г.
Гражданско дело No 1639/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 31.7.2019г.
В законна сила на 20.8.2019г.
Гражданско дело No 4874/2018, IV състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Определение от 1.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
Гражданско дело No 5167/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 23.7.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
Гражданско дело No 1762/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 7.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.
Гражданско дело No 915/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 31.7.2019г.
В законна сила на 22.8.2019г.
Гражданско дело No 5150/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.7.2019г.
В законна сила на 23.8.2019г.
Гражданско дело No 678/2019, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.7.2019г.
В законна сила на 24.8.2019г.
Гражданско дело No 5444/2017, II състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Определение от 26.2.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.5.2018
Гражданско дело № 207/2018
В законна сила на 27.8.2019г.
Гражданско дело No 461/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.7.2019г.
В законна сила на 27.8.2019г.
Гражданско дело No 4477/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.
В законна сила на 28.8.2019г.
Гражданско дело No 5342/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 16.8.2019г.
В законна сила на 29.8.2019г.
Гражданско дело No 2459/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 7.8.2019г.
В законна сила на 29.8.2019г.
Гражданско дело No 1702/2019, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 25.7.2019г.
В законна сила на 30.8.2019г.