РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 3780/2018, III състав Делба Определение от 2.9.2019г.
Гражданско дело No 1316/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 2.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.
Гражданско дело No 1915/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.9.2019г.
В законна сила на 17.9.2019г.
Гражданско дело No 1959/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.
Гражданско дело No 2312/2019, III състав Павлов иск Определение от 2.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.
Гражданско дело No 1998/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 3.9.2019г.
Гражданско дело No 3276/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 3.9.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.
Гражданско дело No 3418/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 3.9.2019г.
В законна сила на 13.9.2019г.
Гражданско дело No 735/2019, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 4.9.2019г.
Гражданско дело No 972/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 4.9.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.
Гражданско дело No 1463/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 4.9.2019г.
Гражданско дело No 1637/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 4.9.2019г.
Гражданско дело No 1641/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 4.9.2019г.
Гражданско дело No 942/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.9.2019г.
Гражданско дело No 989/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.9.2019г.
В законна сила на 5.9.2019г.
Гражданско дело No 1469/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.9.2019г.
В законна сила на 26.9.2019г.
Гражданско дело No 1560/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 5.9.2019г.
В законна сила на 5.9.2019г.
Гражданско дело No 4808/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.9.2019г.
В законна сила на 26.9.2019г.
Гражданско дело No 5261/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 9.9.2019г.
В законна сила на 27.9.2019г.
Гражданско дело No 196/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.9.2019г.
Гражданско дело No 2443/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 9.9.2019г.
Гражданско дело No 2989/2019, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 9.9.2019г.
В законна сила на 25.9.2019г.
Гражданско дело No 3206/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 9.9.2019г.
В законна сила на 27.9.2019г.
Гражданско дело No 3361/2014, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Решение от 10.9.2019г.
Гражданско дело No 5384/2017, V състав Делба Определение от 11.9.2019г.
Гражданско дело No 50/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 11.9.2019г.
Гражданско дело No 71/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 11.9.2019г.
Гражданско дело No 192/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.9.2019г.
Гражданско дело No 1556/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 11.9.2019г.
Гражданско дело No 1881/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 11.9.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.
Гражданско дело No 3155/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 11.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.
Гражданско дело No 4870/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 12.9.2019г.
Гражданско дело No 444/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.9.2019г.
Гражданско дело No 578/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 12.9.2019г.
Гражданско дело No 1725/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 12.9.2019г.
Гражданско дело No 1800/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 12.9.2019г.
Гражданско дело No 2997/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 12.9.2019г.
Гражданско дело No 4912/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.9.2019г.
Гражданско дело No 749/2019, III състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 13.9.2019г.
Гражданско дело No 1218/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.9.2019г.
Гражданско дело No 1583/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.9.2019г.
Гражданско дело No 1869/2019, III състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 13.9.2019г.
Гражданско дело No 2392/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.9.2019г.
Гражданско дело No 2480/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 13.9.2019г.
В законна сила на 13.9.2019г.
Гражданско дело No 2917/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 13.9.2019г.
Гражданско дело No 677/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 16.9.2019г.
Гражданско дело No 1086/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.9.2019г.
Гражданско дело No 1840/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.9.2019г.
Гражданско дело No 1898/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 16.9.2019г.
Гражданско дело No 2549/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 16.9.2019г.
В законна сила на 16.9.2019г.
Гражданско дело No 3357/2019, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Определение от 16.9.2019г.
В законна сила на 20.9.2019г.
Гражданско дело No 1749/2019, III състав Иск за установяване на трудов стаж Решение от 17.9.2019г.
Гражданско дело No 2206/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 17.9.2019г.
Гражданско дело No 3743/2019, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 17.9.2019г.
Гражданско дело No 5299/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.9.2019г.
Гражданско дело No 783/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 18.9.2019г.
Гражданско дело No 1991/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
Гражданско дело No 2207/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 18.9.2019г.
Гражданско дело No 2226/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
Гражданско дело No 3029/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.
Гражданско дело No 4849/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 20.9.2019г.
Гражданско дело No 82/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 20.9.2019г.
Гражданско дело No 91/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 20.9.2019г.
Гражданско дело No 3805/2019, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 20.9.2019г.
Гражданско дело No 1341/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 24.9.2019г.
Гражданско дело No 4642/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.9.2019г.
Гражданско дело No 846/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 25.9.2019г.
Гражданско дело No 2120/2019, II състав Искове по КЗ Решение от 25.9.2019г.
Гражданско дело No 2173/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 25.9.2019г.
Гражданско дело No 2280/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 25.9.2019г.
Гражданско дело No 2481/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 25.9.2019г.
Гражданско дело No 3778/2018, I състав Делба Решение от 26.9.2019г.
Гражданско дело No 1438/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 26.9.2019г.
Гражданско дело No 2350/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 26.9.2019г.
Гражданско дело No 3109/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 26.9.2019г.
Гражданско дело No 3164/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 26.9.2019г.
Гражданско дело No 713/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.9.2019г.
Гражданско дело No 714/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.9.2019г.
Гражданско дело No 2483/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.9.2019г.
Гражданско дело No 3413/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 27.9.2019г.
Гражданско дело No 771/2019, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 30.9.2019г.
Гражданско дело No 1089/2019, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 30.9.2019г.
Гражданско дело No 2833/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.9.2019г.
В законна сила на 30.9.2019г.
Гражданско дело No 2949/2019, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Определение от 30.9.2019г.
Гражданско дело No 3028/2019, VI състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Определение от 30.9.2019г.
Гражданско дело No 3154/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.9.2019г.
В законна сила на 30.9.2019г.
Гражданско дело No 3657/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 30.9.2019г.
Гражданско дело No 3817/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 30.9.2019г.