РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2019г. до 31.10.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 1645/2017, III състав Делба Определение от 30.9.2019г.
Гражданско дело No 3901/2018, II състав Делба Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 722/2019, II състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 1437/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 1514/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 1.10.2019г.
Гражданско дело No 1871/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
Гражданско дело No 2586/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 1.10.2019г.
Гражданско дело No 3674/2019, V състав Делба Определение от 1.10.2019г.
В законна сила на 19.10.2019г.
Гражданско дело No 282/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 754/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 1664/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.10.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
Гражданско дело No 2892/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 2.10.2019г.
Гражданско дело No 3809/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 3.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 742/2019, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Решение от 4.10.2019г.
Гражданско дело No 3273/2019, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Определение от 4.10.2019г.
Гражданско дело No 806/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.10.2019г.
Гражданско дело No 1453/2019, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 7.10.2019г.
Гражданско дело No 1510/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.10.2019г.
Гражданско дело No 2754/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 7.10.2019г.
Гражданско дело No 1219/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.10.2019г.
Гражданско дело No 1503/2019, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 8.10.2019г.
Гражданско дело No 1707/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.10.2019г.
Гражданско дело No 2322/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 31.10.2019г.
Гражданско дело No 2528/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 8.10.2019г.
Гражданско дело No 2964/2019, V състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
Гражданско дело No 3664/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 8.10.2019г.
Гражданско дело No 79/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 9.10.2019г.
Гражданско дело No 1245/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.10.2019г.
Гражданско дело No 1403/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.10.2019г.
В законна сила на 9.10.2019г.
Гражданско дело No 1625/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 3214/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 9.10.2019г.
Гражданско дело No 3233/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 9.10.2019г.
Гражданско дело No 3254/2019, V състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 9.10.2019г.
Гражданско дело No 4860/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.10.2019г.
Гражданско дело No 760/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.10.2019г.
Гражданско дело No 2320/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.10.2019г.
Гражданско дело No 4136/2019, III състав Искове по КЗ Определение от 10.10.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.
Гражданско дело No 712/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.10.2019г.
В законна сила на 31.10.2019г.
Гражданско дело No 766/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.10.2019г.
Гражданско дело No 1542/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.10.2019г.
Гражданско дело No 2056/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 11.10.2019г.
Гражданско дело No 2174/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 11.10.2019г.
В законна сила на 23.10.2019г.
Гражданско дело No 2479/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 11.10.2019г.
В законна сила на 19.10.2019г.
Гражданско дело No 2482/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 11.10.2019г.
В законна сила на 23.10.2019г.
Гражданско дело No 3676/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 11.10.2019г.
Гражданско дело No 3918/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 11.10.2019г.
Гражданско дело No 1578/2019, VIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 14.10.2019г.
Гражданско дело No 2205/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
Гражданско дело No 2867/2019, IV състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.
Гражданско дело No 2970/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 14.10.2019г.
Гражданско дело No 3653/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.
Гражданско дело No 3694/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.
Гражданско дело No 4101/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 14.10.2019г.
В законна сила на 31.10.2019г.
Гражданско дело No 4854/2018, III състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Определение от 15.10.2019г.
Гражданско дело No 2853/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 15.10.2019г.
Гражданско дело No 3835/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 15.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 5115/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.10.2019г.
Гражданско дело No 5193/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.10.2019г.
Гражданско дело No 357/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 16.10.2019г.
Гражданско дело No 1081/2019, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 16.10.2019г.
Гражданско дело No 1293/2019, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 16.10.2019г.
Гражданско дело No 1779/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 16.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
Гражданско дело No 1894/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.10.2019г.
Гражданско дело No 2146/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 16.10.2019г.
Гражданско дело No 2622/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 16.10.2019г.
В законна сила на 24.10.2019г.
Гражданско дело No 4069/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 16.10.2019г.
Гражданско дело No 215/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.10.2019г.
Гражданско дело No 1478/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 17.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 1669/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.10.2019г.
Гражданско дело No 2261/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 17.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 3802/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 17.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
Гражданско дело No 4264/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 17.10.2019г.
Гражданско дело No 52/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.10.2019г.
Гражданско дело No 2294/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 18.10.2019г.
Гражданско дело No 2455/2019, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 18.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 3006/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 3301/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 3370/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 1624/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.10.2019г.
Гражданско дело No 2891/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 21.10.2019г.
Гражданско дело No 4010/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение (второ) от 22.10.2019г.
Гражданско дело No 1515/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2001/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2278/2019, IV състав Делба Решение от 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2292/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2523/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2832/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2999/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 22.10.2019г.
Гражданско дело No 3917/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 4312/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.10.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.
Гражданско дело No 5192/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.10.2019г.
Гражданско дело No 1592/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 23.10.2019г.
Гражданско дело No 1663/2019, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 23.10.2019г.
Гражданско дело No 3841/2019, V състав Делба Определение от 23.10.2019г.
Гражданско дело No 5137/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.10.2019г.
Гражданско дело No 164/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.10.2019г.
Гражданско дело No 5116/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.10.2019г.
Гражданско дело No 64/2019, IV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Решение от 25.10.2019г.
Гражданско дело No 1090/2019, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 25.10.2019г.
Гражданско дело No 1929/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 25.10.2019г.
Гражданско дело No 3529/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 25.10.2019г.
Гражданско дело No 1562/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 28.10.2019г.
Гражданско дело No 1672/2019, II състав Искове по КЗ Решение от 28.10.2019г.
Гражданско дело No 2930/2019, II състав Искове за недействителност на правни сделки Определение от 28.10.2019г.
Гражданско дело No 3231/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 28.10.2019г.
Гражданско дело No 4387/2019, I състав Искове по ЗОДОВ Определение от 28.10.2019г.
Гражданско дело No 2298/2019, VI състав Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство Решение от 29.10.2019г.
Гражданско дело No 3293/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 29.10.2019г.
Гражданско дело No 3298/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 29.10.2019г.
Гражданско дело No 719/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 1941/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 2589/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 30.10.2019г.
Гражданско дело No 2627/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 30.10.2019г.
Гражданско дело No 2690/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 2971/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 30.10.2019г.
Гражданско дело No 3549/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 1551/2019, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 31.10.2019г.
Гражданско дело No 2973/2019, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 31.10.2019г.