РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2019г. до 31.10.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 556/2018, VII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 11.2.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 26.8.2019
Гражданско дело № 203/2019
В законна сила на 1.10.2019г.
Гражданско дело No 444/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.9.2019г.
В законна сила на 1.10.2019г.
Гражданско дело No 2206/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 17.9.2019г.
В законна сила на 2.10.2019г.
Гражданско дело No 3357/2019, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Определение от 16.9.2019г.
В законна сила на 2.10.2019г.
Гражданско дело No 208/2018, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 11.6.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 17.8.2018
Гражданско дело № 420/2018
за надлежно администриране на жалбата

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 21.1.2019
Гражданско дело № 598/2018

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 3.10.2019
Гражданско дело № 2225/2019
В законна сила на 3.10.2019г.
Гражданско дело No 208/2018, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 25.9.2018г.
В законна сила на 3.10.2019г.
Гражданско дело No 2443/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 9.9.2019г.
В законна сила на 3.10.2019г.
Гражданско дело No 2350/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 26.9.2019г.
В законна сила на 4.10.2019г.
Гражданско дело No 4115/2018, VI състав Облигационни искове между съсобственици Определение от 8.8.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.10.2019
Гражданско дело № 539/2019
В законна сила на 7.10.2019г.
Гражданско дело No 54/2019, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.10.2019
Гражданско дело № 352/2019
В законна сила на 7.10.2019г.
Гражданско дело No 717/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 31.5.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.10.2019
Гражданско дело № 407/2019
В законна сила на 8.10.2019г.
Гражданско дело No 2173/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 25.9.2019г.
В законна сила на 8.10.2019г.
Гражданско дело No 2280/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 25.9.2019г.
В законна сила на 8.10.2019г.
Гражданско дело No 2528/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 8.10.2019г.
Гражданско дело No 3664/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 8.10.2019г.
Гражданско дело No 4920/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2019
Гражданско дело № 465/2019
В законна сила на 9.10.2019г.
Гражданско дело No 1403/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.10.2019г.
В законна сила на 9.10.2019г.
Гражданско дело No 4912/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.9.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
Гражданско дело No 5186/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 20.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2019
Гражданско дело № 449/2019
В законна сила на 10.10.2019г.
Гражданско дело No 192/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.9.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
Гражданско дело No 196/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.9.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
Гражданско дело No 1218/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 29.7.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
Гражданско дело No 1218/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.9.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
Гражданско дело No 1664/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 2.10.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
Гражданско дело No 3805/2019, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 20.9.2019г.
В законна сила на 10.10.2019г.
Гражданско дело No 4849/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 20.9.2019г.
В законна сила на 11.10.2019г.
Гражданско дело No 771/2019, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 30.9.2019г.
В законна сила на 12.10.2019г.
Гражданско дело No 1749/2019, III състав Иск за установяване на трудов стаж Решение от 17.9.2019г.
В законна сила на 12.10.2019г.
Гражданско дело No 2867/2019, IV състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.
Гражданско дело No 3653/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.
Гражданско дело No 3694/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.
Гражданско дело No 91/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 20.9.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.
Гражданско дело No 1341/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 24.9.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.
Гражданско дело No 1729/2019, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 1.8.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.
Гражданско дело No 4368/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.10.2019
Гражданско дело № 411/2019
В законна сила на 16.10.2019г.
Гражданско дело No 3164/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 26.9.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.
Гражданско дело No 714/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 27.9.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.
Гражданско дело No 2120/2019, II състав Искове по КЗ Решение от 25.9.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.
Гражданско дело No 754/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 1437/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 2455/2019, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 18.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 3006/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 3301/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 3370/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 18.10.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 3743/2019, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Определение от 17.9.2019г.
В законна сила на 18.10.2019г.
Гражданско дело No 2479/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 11.10.2019г.
В законна сила на 19.10.2019г.
Гражданско дело No 3674/2019, V състав Делба Определение от 1.10.2019г.
В законна сила на 19.10.2019г.
Гражданско дело No 2655/2017, I състав Делба Решение от 10.8.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 1089/2019, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Решение от 30.9.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2001/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2292/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2832/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 3809/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 3.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 3917/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 22.10.2019г.
Гражданско дело No 2174/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 11.10.2019г.
В законна сила на 23.10.2019г.
Гражданско дело No 2482/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 11.10.2019г.
В законна сила на 23.10.2019г.
Гражданско дело No 82/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 20.9.2019г.
В законна сила на 24.10.2019г.
Гражданско дело No 846/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 25.9.2019г.
В законна сила на 24.10.2019г.
Гражданско дело No 2622/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 16.10.2019г.
В законна сила на 24.10.2019г.
Гражданско дело No 2538/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.1.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
Гражданско дело No 3856/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.10.2019
Гражданско дело № 335/2019
В законна сила на 25.10.2019г.
Гражданско дело No 1779/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 16.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
Гражданско дело No 3802/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 17.10.2019г.
В законна сила на 25.10.2019г.
Гражданско дело No 3901/2018, II състав Делба Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 722/2019, II състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 1478/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 17.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 1625/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 9.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 2261/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 17.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 3835/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 15.10.2019г.
В законна сила на 26.10.2019г.
Гражданско дело No 3599/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.4.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2019
Гражданско дело № 413/2019
В законна сила на 28.10.2019г.
Гражданско дело No 2430/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.8.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
Гражданско дело No 4856/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2019
Гражданско дело № 478/2019
В законна сила на 29.10.2019г.
Гражданско дело No 1871/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 1.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
Гражданско дело No 2205/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 14.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
Гражданско дело No 2964/2019, V състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 29.10.2019г.
Гражданско дело No 4248/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2019
Гражданско дело № 550/2019
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 282/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 2.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 719/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 1583/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.9.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 1941/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 2690/2019, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 3549/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 30.10.2019г.
В законна сила на 30.10.2019г.
Гражданско дело No 712/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.10.2019г.
В законна сила на 31.10.2019г.
Гражданско дело No 2322/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 8.10.2019г.
В законна сила на 31.10.2019г.
Гражданско дело No 4101/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 14.10.2019г.
В законна сила на 31.10.2019г.