РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2019г. до 25.11.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 3448/2019, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 25.10.2019г.
Гражданско дело No 1004/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 1.11.2019г.
Гражданско дело No 1499/2019, IV състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Решение от 1.11.2019г.
Гражданско дело No 1773/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 1.11.2019г.
Гражданско дело No 2838/2019, V състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 1.11.2019г.
В законна сила на 19.11.2019г.
Гражданско дело No 3235/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 1.11.2019г.
Гражданско дело No 3297/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 1.11.2019г.
Гражданско дело No 4522/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 1.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 2928/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 4.11.2019г.
Гражданско дело No 4530/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 4.11.2019г.
Гражданско дело No 5343/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 965/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.11.2019г.
Гражданско дело No 1899/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 5.11.2019г.
Гражданско дело No 2685/2019, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Разпореждане от 5.11.2019г.
Гражданско дело No 2755/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.11.2019г.
Гражданско дело No 2977/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 3166/2019, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 3359/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 3833/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 5287/2018, III състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Решение от 6.11.2019г.
Гражданско дело No 543/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 6.11.2019г.
В законна сила на 6.11.2019г.
Гражданско дело No 577/2019, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 6.11.2019г.
Гражданско дело No 1932/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 6.11.2019г.
Гражданско дело No 2279/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 6.11.2019г.
В законна сила на 6.11.2019г.
Гражданско дело No 2889/2019, I състав Делба Определение от 6.11.2019г.
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 3638/2019, III състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 6.11.2019г.
Гражданско дело No 3954/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 6.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 1839/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.11.2019г.
Гражданско дело No 3222/2019, III състав Искове по КЗ Решение от 7.11.2019г.
Гражданско дело No 4331/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 7.11.2019г.
Гражданско дело No 4128/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.11.2019г.
Гражданско дело No 497/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 8.11.2019г.
Гражданско дело No 1603/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 8.11.2019г.
Гражданско дело No 1960/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.11.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
Гражданско дело No 2255/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.11.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
Гражданско дело No 2323/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 8.11.2019г.
Гражданско дело No 2661/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 8.11.2019г.
Гражданско дело No 3187/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 8.11.2019г.
В законна сила на 16.11.2019г.
Гражданско дело No 3347/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 8.11.2019г.
Гражданско дело No 3473/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 8.11.2019г.
Гражданско дело No 3777/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 8.11.2019г.
В законна сила на 16.11.2019г.
Гражданско дело No 4319/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 8.11.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
Гражданско дело No 443/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 11.11.2019г.
Гражданско дело No 499/2019, I състав Искове по ЗЗДискр. Определение от 11.11.2019г.
Гражданско дело No 719/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.11.2019г.
В законна сила на 11.11.2019г.
Гражданско дело No 1490/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.11.2019г.
Гражданско дело No 1778/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.11.2019г.
Гражданско дело No 1942/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 11.11.2019г.
Гражданско дело No 2842/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 11.11.2019г.
Гражданско дело No 3937/2019, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 11.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 4111/2019, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Разпореждане от 11.11.2019г.
Гражданско дело No 1930/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 12.11.2019г.
Гражданско дело No 1999/2019, IV състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Решение от 12.11.2019г.
Гражданско дело No 4110/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 12.11.2019г.
В законна сила на 12.11.2019г.
Гражданско дело No 1812/2019, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Определение от 13.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 2175/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 13.11.2019г.
Гражданско дело No 2488/2019, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 13.11.2019г.
Гражданско дело No 2613/2019, VI състав Искове за трудово възнаграждение Решение от 13.11.2019г.
Гражданско дело No 2786/2019, VIII състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Решение от 13.11.2019г.
Гражданско дело No 3358/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 13.11.2019г.
Гражданско дело No 4481/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 13.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 1814/2019, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 14.11.2019г.
Гражданско дело No 2256/2019, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.11.2019г.
Гражданско дело No 2852/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.11.2019г.
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 4539/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 14.11.2019г.
Гражданско дело No 4561/2018, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 15.11.2019г.
Гражданско дело No 4235/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 15.11.2019г.
Гражданско дело No 4440/2019, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Определение от 15.11.2019г.
Гражданско дело No 4523/2019, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Определение от 15.11.2019г.
Гражданско дело No 3290/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.11.2019г.
Гражданско дело No 3291/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.11.2019г.
Гражданско дело No 3292/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.11.2019г.
Гражданско дело No 3294/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.11.2019г.
Гражданско дело No 3295/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 18.11.2019г.
Гражданско дело No 729/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.11.2019г.
Гражданско дело No 1893/2019, V състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 19.11.2019г.
В законна сила на 19.11.2019г.
Гражданско дело No 2214/2019, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Решение от 19.11.2019г.
Гражданско дело No 2614/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.11.2019г.
Гражданско дело No 3547/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.11.2019г.
В законна сила на 19.11.2019г.
Гражданско дело No 1676/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 20.11.2019г.
Гражданско дело No 2515/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 20.11.2019г.
Гражданско дело No 3337/2019, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 20.11.2019г.
Гражданско дело No 3787/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 20.11.2019г.
Гражданско дело No 4295/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 20.11.2019г.
В законна сила на 20.11.2019г.
Гражданско дело No 214/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.11.2019г.
Гражданско дело No 1754/2019, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Решение от 21.11.2019г.
Гражданско дело No 2419/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.11.2019г.
Гражданско дело No 2639/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.11.2019г.
Гражданско дело No 3658/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 21.11.2019г.
Гражданско дело No 4313/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Определение от 21.11.2019г.
Гражданско дело No 4330/2019, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Определение от 21.11.2019г.
Гражданско дело No 5029/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 22.11.2019г.
Гражданско дело No 2528/2019, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 22.11.2019г.
Гражданско дело No 3141/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 22.11.2019г.
Гражданско дело No 2475/2019, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 25.11.2019г.