РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2019г. до 25.11.2019г.

Вид дело, No и година Предмет                     Резултат                    
Гражданско дело No 3270/2018, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Решение от 17.5.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 1.11.2019
Административно дело № 505/2019
В законна сила на 1.11.2019г.
Гражданско дело No 783/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Определение от 18.9.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.
Гражданско дело No 1869/2019, III състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 13.9.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.
Гражданско дело No 4136/2019, III състав Искове по КЗ Определение от 10.10.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.
Гражданско дело No 4312/2019, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.10.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.
Гражданско дело No 1293/2019, II състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 16.10.2019г.
В законна сила на 2.11.2019г.
Гражданско дело No 1453/2019, VIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 7.10.2019г.
В законна сила на 2.11.2019г.
Гражданско дело No 3506/2017, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 3.4.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението от 13.7.2018
Гражданско дело № 262/2018

Резултат от касационна инстанция: Отменя решението и постановява ново от 4.11.2019
Гражданско дело № 3876/2019
В законна сила на 4.11.2019г.
Гражданско дело No 4285/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 4.11.2019
Гражданско дело № 420/2019
В законна сила на 4.11.2019г.
Гражданско дело No 4532/2018, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 8.5.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 5.7.2019
Гражданско дело № 390/2019

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2019
Гражданско дело № 486/2019
В законна сила на 4.11.2019г.
Гражданско дело No 4649/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 2.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2019
Гражданско дело № 476/2019
В законна сила на 4.11.2019г.
Гражданско дело No 4854/2018, III състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Определение от 15.10.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 1081/2019, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Решение от 16.10.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 2481/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 25.9.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 2977/2019, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 3166/2019, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 3359/2019, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 3833/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 3841/2019, V състав Делба Определение от 23.10.2019г.
В законна сила на 5.11.2019г.
Гражданско дело No 141/2017, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Решение от 9.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 31.5.2019
Гражданско дело № 1/2018

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението и постановява ново от 6.11.2019
Гражданско дело № 3700/2018
В законна сила на 6.11.2019г.
Гражданско дело No 166/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 6.11.2019
Гражданско дело № 510/2019
В законна сила на 6.11.2019г.
Гражданско дело No 543/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 6.11.2019г.
В законна сила на 6.11.2019г.
Гражданско дело No 2279/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 6.11.2019г.
В законна сила на 6.11.2019г.
Гражданско дело No 4642/2018, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 25.9.2019г.
В законна сила на 7.11.2019г.
Гражданско дело No 806/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.10.2019г.
В законна сила на 7.11.2019г.
Гражданско дело No 2320/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 10.10.2019г.
В законна сила на 7.11.2019г.
Гражданско дело No 3529/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 25.10.2019г.
В законна сила на 7.11.2019г.
Гражданско дело No 1960/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.11.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
Гражданско дело No 2255/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 8.11.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
Гражданско дело No 4319/2019, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 8.11.2019г.
В законна сила на 8.11.2019г.
Гражданско дело No 1515/2019, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 9.11.2019г.
Гражданско дело No 2146/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Решение от 16.10.2019г.
В законна сила на 9.11.2019г.
Гражданско дело No 719/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.11.2019г.
В законна сила на 11.11.2019г.
Гражданско дело No 4367/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2019
Гражданско дело № 549/2019
В законна сила на 12.11.2019г.
Гражданско дело No 5042/2018, IV състав Искове по КЗ Решение от 19.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 12.11.2019
Гражданско дело № 500/2019
В законна сила на 12.11.2019г.
Гражданско дело No 5350/2018, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 21.5.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 12.11.2019
Гражданско дело № 455/2019
В законна сила на 12.11.2019г.
Гражданско дело No 2523/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 22.10.2019г.
В законна сила на 12.11.2019г.
Гражданско дело No 4069/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 16.10.2019г.
В законна сила на 12.11.2019г.
Гражданско дело No 4110/2019, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 12.11.2019г.
В законна сила на 12.11.2019г.
Гражданско дело No 5349/2018, II състав Искове по КЗ Решение от 3.6.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 13.11.2019
Гражданско дело № 511/2019
В законна сила на 13.11.2019г.
Гражданско дело No 164/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.10.2019г.
В законна сила на 13.11.2019г.
Гражданско дело No 1510/2019, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 7.10.2019г.
В законна сила на 13.11.2019г.
Гражданско дело No 5069/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 10.8.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2019
Гражданско дело № 551/2019
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 5212/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 14.11.2019
Гражданско дело № 507/2019
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 193/2019, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 12.7.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.11.2019
Гражданско дело № 491/2019
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 215/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 17.10.2019г.
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 1542/2019, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 11.10.2019г.
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 2294/2019, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Решение от 18.10.2019г.
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 2852/2019, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Решение от 14.11.2019г.
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 2889/2019, I състав Делба Определение от 6.11.2019г.
В законна сила на 14.11.2019г.
Гражданско дело No 2970/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 14.10.2019г.
В законна сила на 15.11.2019г.
Гражданско дело No 2999/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 22.10.2019г.
В законна сила на 15.11.2019г.
Гражданско дело No 3187/2019, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Определение от 8.11.2019г.
В законна сила на 16.11.2019г.
Гражданско дело No 3777/2019, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Определение от 8.11.2019г.
В законна сила на 16.11.2019г.
Гражданско дело No 1893/2019, V състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 19.11.2019г.
В законна сила на 19.11.2019г.
Гражданско дело No 2838/2019, V състав Искове за развод и недействителност на брака Решение от 1.11.2019г.
В законна сила на 19.11.2019г.
Гражданско дело No 3547/2019, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 19.11.2019г.
В законна сила на 19.11.2019г.
Гражданско дело No 3657/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Определение от 30.9.2019г.
В законна сила на 19.11.2019г.
Гражданско дело No 3676/2019, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 11.10.2019г.
В законна сила на 19.11.2019г.
Гражданско дело No 4295/2019, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Решение от 20.11.2019г.
В законна сила на 20.11.2019г.
Гражданско дело No 4703/2018, VIII състав Искове по КЗ Решение от 18.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2019
Гражданско дело № 472/2019
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 5115/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 16.10.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 5137/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 24.10.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 5343/2018, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Решение от 5.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 1812/2019, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Определение от 13.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 3028/2019, VI състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Определение от 30.9.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 3937/2019, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Определение от 11.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 3954/2019, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 6.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 4481/2019, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 13.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.
Гражданско дело No 4522/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Определение от 1.11.2019г.
В законна сила на 21.11.2019г.